มูลนิธิดวงใจพ่อ
ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 ดำเนินงานสานต่อเจตนารมย์ของศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ที่ได้เริ่มงานด้านพัฒนาการศึกษาและสังคมกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ในเขตแม่สรวย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 และต่อมาได้รวมถึงคนไทยพื้นราบในเขตอำเภอแม่สรวยด้วย
 
โดยคณะกรรมการชุดแรกผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิดวงใจพ่อ มีความเห็นร่วมกัน ที่ต้องการต่อเนื่องงานด้านสงเคราะห์ และพัฒนาที่ศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า ซึ่งเป็นองค์กรศาสนาได้ดำเนินงานมาก่อนหน้านี้ โดยให้แยกภาพกิจการเหล่านี้ออกจากกิจการของ ศูนย์คาทอลิกฯ ซึ่งจะดำเนินงานเฉพาะด้านศาสนาต่อเนื่องต่อไปโดยตรง
 
ทั้งนี้ เนื่องจากเล็งเห็นว่าความชัดเจนในการก่อตั้งมูลนิธิดวงใจพ่อ เพื่อดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาสังคมโดยตรงนี้ จะส่งผลดีหลายประการ ทั้งในด้านการประสานงานกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการเปิดพื้นที่ให้คนทุกชาติ ศาสนา
ที่อยากมาร่วมกันช่วยเหลือชาวบ้านได้มาร่วมกันอย่างอิสระ และในทางกลับกันยังเป็นการช่วยให้ชาวบ้านที่เป็นคริสตชน ได้เข้าใจและแยกแยะระหว่างความเชื่อในการนับถือศาสนา กับความช่วยเหลือด้านสงเคราะห์และพัฒนาอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และที่สำคัญยังเป็นการช่วยจัดระเบียบบุคลากรที่ทำงานด้านสงเคราะห์และพัฒนาของมูลนิธิ ให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการช่วยด้วยความรักเมตตาอย่างเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรี มากกว่าใช้แต่ใจที่สงสาร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นการปรับเปลี่ยนการพัฒนาจากระบบอุปถัมภ์ มาเป็นการสอนให้พึ่งตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี อันเป็นเป้าหมายสำคัญในงานพัฒนาของมูลนิธิดวงใจพ่อ
 
ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิดวงใจพ่อ จึงมีรูปแบบเป็นมูลนิธิที่มีรากในศาสนา คือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก โดยมีอุดมการณ์หรือหัวใจของมูลนิธิ อยู่ในคำสอนของพระเยซู องค์ศาสดา หรือกล่าวได้ว่า
 
บ่อเกิดทางเศรษฐกิจของมูลนิธิ มาจาก “ใจ” ของคนที่อยากทำบุญ
บ่อเกิดของบุคลากรของมูลนิธิ มาจาก “ใจ” ของคนที่อยากทำงาน อุทิศตัว
บ่อเกิดของงานของมูลนิธิ มาจาก “ความรัก” ในคำสอนของพระเยซู
 
ดังนั้น การเกิดขึ้นของมูลนิธิ จึงเป็น “ผล” ของศาสนาในการช่วยสร้างสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน และพร้อมแสดงตัวตนอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อก่อให้เกิดครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น และสังคมที่มีความรักและสันติสุข
 
วิสัยทัศน์
พัฒนาคน เพื่อตน ครอบครัวและสังคมที่มีความรักและสันติสุข
 
พันธกิจ
ให้การศึกษาและเดินเคียงข้างเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี
โดยมีรากในศาสนาและวัฒนธรรม
 
วัตถุประสงค์
1. ให้การอบรมด้านศีลธรรมและจริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรม
2. ส่งเสริมให้เกิดการเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกลุ่มคนต่างๆ อาทิ กลุ่มสตรี แม่ม่าย เด็กกำพร้า คนพิการ ผู้ต้องขัง และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
3. ส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และชุมชน
4. ส่งเสริมและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ให้ความรู้และความช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยแก่แม่บ้าน คนชราและผู้ติดเชื้อโรคติดต่อเรื้อรังและต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของชุมชน ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ
7. ทำการศึกษาวิจัยด้านสังคม เพื่อแสวงหาความเข้าใจและแนวทางจัดการปัญหาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
9. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง
 
ตราสัญลักษณ์
มีลักษณะเป็นรูปหัวใจที่มีต้นกล้าไม้งอกขึ้นตรงกลาง มีความหมายว่า ความรักซึ่งได้ย่อยสลายเกิดใหม่เป็นต้นกล้าที่พร้อมจะเติบโต (หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง หมายความถึง ความรักจากผู้เริ่มวางรากฐานงานของมูลนิธิ ซึ่งแม้จะจากไปแล้ว แต่ความรักนั้นยังคงหล่อเลี้ยงชีวิตที่เป็นดั่งต้นกล้าให้เติบโตงอกงามต่อไป)
 
จาก ข้อบังคับของมูลนิธิดวงใจพ่อ หมวดที่ 1 ข้อ 2
 
 
 
 
มูลนิธิดวงใจพ่อ องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 053-656-257
มูลนิธิดวงใจพ่อ จำนวนผู้เยี่ยมชม 83792 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902
เลขที่ 158 หมู่ 12 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โทรศัพท์/ โทรสาร 053-656-257 มือถือ 087-181-5174 | E-mail : sarinkit@gmail.com
Copyright © 2011-2017 มูลนิธิดวงใจพ่อ. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.