ศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า แม่สรวย
 
คำนำ
 
ศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า เป็นองค์กรด้านศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ที่ทำงานกับคริสตชนซึ่งมีความเชื่อแบบคาทอลิก ในเขตอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัดคาทอลิกเป็นศูนย์กลาง เช่นเดียวกับชุมชนคาทอลิกในเขตอำเภออื่น ๆ ของจังหวัดเชียงราย หรือทั่วประเทศไทย และทั่วโลก

ดังเช่นที่เขตอำเภอเวียงป่าเป้า เชียงราย มีศูนย์กลางที่วัดคาทอลิกนักบุญเทเรซา โดยมีโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ เป็นกิจการภายนอกที่มีรากฐานจากอุดมการณ์ความเชื่อแบบคาทอลิก เขตอำเภอเมืองเชียงราย มีศูนย์กลางที่วัดแม่พระบังเกิด และมีโรงเรียนสันติวิทยา เขตอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีศูนย์กลางที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ และมีโรงเรียนศิริมาตย์เทวี หรือเขตอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีศูนย์กลางที่วัดนักบุญ ไมเกิล การีกอยส์ และมีโรงเรียนเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ เป็นต้น
 
ประวัติความเป็นมาของศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า
 
ศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในพื้นที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เมื่อปี พ.ศ. 2533 ภายหลังได้รับมอบอำนาจอย่างเป็นทางการจากผู้ใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกให้เป็นเขตปกครองอภิบาลคริสตชนคาทอลิก โดยแยกออกมาจากเดิมที่รวมอยู่กับเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีอธิการศูนย์ฯ คนแรก คือ บาทหลวงโกราโด ชิเชรี ชาวอิตาเลียน
 
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 บาทหลวงเมาริซซิโอ อารีออลดี ชาวอิตาเลียน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอธิการศูนย์ฯ คนต่อมาและได้ดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ 31 เมษายน 2553
 

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 จนถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 บาทหลวงราฟฟาแอล ปาเวซี ชาวอิตาเลียน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอธิการศูนย์ฯ คนที่ 3

 
นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 บาทหลวงวาเลรีโอ ซาล่า ชาวอิตาเลียน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอธิการศูนย์ฯ คนที่ 4 และกำลังดำรงตำแหน่งอยู่จนถึงปัจจุบัน
 
โครงสร้างพระศาสนจักรคาทอลิก
 
คริสตชนคาทอลิกทั่วโลกได้รับการสืบทอดหลักความเชื่อ และการปฏิบัติพิธีกรรม ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกันของโครงสร้างพระศาสนจักรคาทอลิก ดังนี้
 
 
กิจการของศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า
 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 กิจการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานสงเคราะห์และพัฒนาที่ศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้าได้เริ่มต้นไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ที่เริ่มก่อตั้งศูนย์ฯ ได้ถูกโอนเข้าไปอยู่ภายใต้ “มูลนิธิดวงใจพ่อ” ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่อกิจการดังกล่าวทั้งหมด (ดูรายละเอียดในกิจกรรมมูลนิธิดวงใจพ่อ)
 
นับแต่นั้นเป็นต้นมา ศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า จึงต่อเนื่องการดำเนินกิจการอันเป็นภารกิจหลักเพียงประการเดียวคือ งานด้านศาสนา
 

งานด้านศาสนาและอภิบาลสัตบุรุษ

เป็นงานรากฐานของศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า เพื่อดูแลด้านความเชื่อและพิธีกรรมให้แก่ คริสตชนคาทอลิกในเขตความรับผิดชอบของศูนย์ฯ โดยมีรูปแบบการทำงานใน 2 ลักษณะ คือ
 

1. การประกอบพิธีกรรมและสอนหลักธรรมคำสอน

ได้แก่การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามจารีตคาทอลิก ให้แก่ผู้มีความเชื่อแบบคาทอลิก อาทิ การประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณพระเจ้าอย่างน้อยทุกวันอาทิตย์ และในวาระอื่น เช่นพิธีปลงศพ ฯลฯ การโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ การร่วมสวดภาวนา รวมถึงการเทศน์สอนหลักธรรมคำสอนและพระวาจาของพระเจ้า เป็นต้น

โดยการปฏิบัติกิจทางศาสนาเหล่านี้ในบางกิจจำเป็นต้องมีบาทหลวงเป็นผู้ประกอบเท่านั้น แต่บางกิจสามารถมีผู้แทนที่มีความรู้ปฏิบัติแทนได้ ดังนั้น จึงสอดคล้องกับรูปแบบการทำงานด้านศาสนาของศูนย์แบบที่ ๒ ในการพัฒนาบุคลากรด้านศาสนา เพื่อเป็นผู้แทนในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกับชาวบ้าน เมื่อบาทหลวงไม่สามารถไปดำเนินการให้ได้

 

2. การอบรมบุคลากร

นอกเหนือจาก “บาทหลวง” ซึ่งเป็นนักบวชในศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ที่ต้องได้รับการอบรมด้านศาสนาควบคู่กับความรู้ทางโลกและสังคมไม่น้อยกว่า 10 ปี ก่อนจะได้รับการเจิมเป็นบาทหลวง โดยถือรูปแบบชีวิตโสดที่ไม่มีครอบครัว ตามจารีตคาทอลิกแล้ว ศูนย์ฯ ยังมีบุคลากรด้านศาสนาที่สำคัญ ดังนี้

 

(1) ครูคำสอน หรืออาจารย์สอนศาสนา เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาในด้านศาสนาเพื่อเป็นอาจารย์สอนศาสนาโดยตรง ปัจจุบันศูนย์มีบุคลากรผู้ทำหน้าที่นี้ 2 คน และกำลังศึกษาอีก 3 คน โดยพักประจำที่ศูนย์ เพื่อให้การอบรมผู้นำสวดและคริสตชนที่มาเรียนรู้คำสอนคาทอลิก

 
(2) ผู้นำสวด เป็นผู้แทนที่ชาวบ้านในแต่ละชุมชนคัดเลือกให้มารับการอบรมจากบาทหลวงและครูคำสอนที่ศูนย์ เพื่อสามารถกลับไปช่วยนำสวดภาวนา หรือประกอบพิธีกรรมบางอย่างในหมู่บ้านได้

โดยชาวบ้านจะมีการตกลงกันเองในด้านการช่วยเหลือผู้นำสวดให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะหลายครั้งที่ต้องลงมาอบรมหรือทำหน้าที่ในหมู่บ้าน ผู้นำสวดจะไม่ได้ทำงานในไร่ของตน จึงต้องมีการเสียสละทั้งตัวผู้นำสวด และชาวบ้านที่จะใช้วิธีต่างๆ เพื่อช่วยเหลือกัน อาทิ การช่วยข้าวสารจากแต่ละครอบครัว หรือการช่วยแรงงาน แล้วแต่จะตกลงกันในหมู่บ้าน โดยทางศูนย์จะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเมื่อลงมารับการอบรมเท่านั้น

นอกจากนี้ ทางศูนย์ยังได้กำหนดคุณสมบัติบางอย่างของผู้นำสวดไว้ด้วย เช่นการห้ามไม่ให้ผู้ที่รับหน้าที่ผู้นำสวด รับตำแหน่งทางการเมืองใดๆ หากขณะทำหน้าที่ผู้นำสวดและต้องการจะรับตำแหน่งทางการเมือง จะต้องลาออกจากการเป็นผู้นำสวดก่อน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีความสับสนกันระหว่างบทบาทหน้าที่ทางการเมืองและศาสนา
 
(3) คริสตชน ผู้ที่จะได้รับการเรียกว่าเป็นคริสตชนโดยสมบูรณ์ตามความเชื่อคาทอลิก จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการรับศีลล้างบาปตามความเชื่อคาทอลิกก่อนเท่านั้น ดังนั้นชาวบ้านที่สนใจจะต้องมาสมัครเพื่อเรียนหลักคำสอนอย่างน้อย 1 ปีก่อน จึงจะได้รับการพิจารณาให้รับศีลล้างบาปเพื่อเข้าเป็นคริสตชนโดยสมบูรณ์ได้ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสนใจและเข้าใจในหลักความเชื่อทางศาสนาอย่างแท้จริง มิใช่ต้องการเป็นคริสต์เพื่อเหตุผลอื่น โดยในระหว่างนี้ทุกเดือน ผู้สมัครจะต้องลงมาเรียนคำสอนที่ศูนย์โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง

สำหรับชาวบ้านบางส่วนที่สนใจศึกษาปฏิบัติตามความเชื่อคาทอลิก แต่ยังไม่พร้อมรับศีลล้างบาปเข้าเป็นคริสตชนโดยสมบูรณ์ ก็ถือเป็นกลุ่มที่ทางศูนย์ให้ความดูแลโดยไม่เร่งรัดหรือบังคับแต่อย่างใด เรียกกลุ่มนี้ว่า “ผู้สนใจ” 1
 
สถานที่ประกอบพิธีกรรม
เมื่อเกิดมีกลุ่มคริสตชนขึ้นในชุมชนต่างๆ แล้ว ความต้องการด้านสถานที่เพื่อร่วมกันสวดภาวนาและประกอบพิธีกรรมก็ตามมา สำหรับการสร้างโบสถ์ของกลุ่มคริสตชนคาทอลิกรวมทั้งการซื้อที่ดินเพื่อเป็นสถานที่ตั้งของโบสถ์ 2 ชาวบ้านจะมีการร่วมมือช่วยกันเอง ทั้งในด้านการรวบรวมงบประมาณ และการร่วมแรงงานเพื่อก่อสร้างโบสถ์แบบง่ายๆ ตามกำลังของแต่ละชุมชน โดยทางศูนย์จะร่วมสมทบส่วนหนึ่งเท่านั้น
 
 

(ข้อมูลปรับแก้ไข ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559)

 
 
 
______________________________
1 ปัจจุบันศูนย์มีจำนวนผู้สนใจ มากกว่าจำนวนคริสตชนที่รับศีลล้างบาปโดยสมบูรณ์แล้ว เนื่องจากทางศูนย์ไม่ได้มีแนวทางการเผยแพร่ศาสนาแบบ Proselitism หรือการวิ่งหาสมาชิก โดยการชักชวนหรือโฆษณา (อ่านรายละเอียดได้ในเอกสารสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2) แต่จะให้เป็นไปตามความสมัครใจของแต่ละบุคคล
 
2 ที่ดินที่ชาวบ้านร่วมกันซื้อเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งของโบสถ์ทุกแห่ง จะมีใบรับรองของผู้ใหญ่บ้านหรือ อบต. ในชุมชน
 
 
 
 
มูลนิธิดวงใจพ่อ องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 053-656-257
มูลนิธิดวงใจพ่อ จำนวนผู้เยี่ยมชม 150381 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 4 คน
องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902
เลขที่ 47 หมู่ 17 บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 087-181-5174    E-mail : sarinkit@gmail.com
Copyright © 2011-2017 มูลนิธิดวงใจพ่อ. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.