สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า
 
เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มูลนิธิดวงใจพ่อจึงได้ดำเนินการขอให้บ้านพักศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า ที่เริ่มดำเนินกิจการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นสถานสงเคราะห์ และได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งเป็น “สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า” เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556
 
จุดมุ่งหมาย
ให้การศึกษาอบรมแก่เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตอำเภอแม่สรวย เพื่อพัฒนาให้เป็นคนที่เติบโตพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และจิตวิญญาณ ด้วยการอบรมให้มีคุณธรรมบนพื้นฐานความเชื่อของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก
 
 
ภายในสถานสงเคราะห์ ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายหลัก 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. กลุ่มเด็กพิเศษ ซึ่งพักประจำอยู่ที่สถานสงเคราะห์ตลอดภาคการศึกษา
 
กิจวัตรภายในบ้านพัก มุ่งเน้นให้นักเรียนมีวินัยและเติบโต ทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา
   
 
 
เน้นให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือมีครูพิเศษช่วยเสริมความรู้ นอกเหนือจากการเรียนที่โรงเรียน
 
 
ควบคู่กับรับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
 
 
ร่วมกับกิจวัตรเพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
   
 
 
สำหรับกลุ่มเด็กพิเศษ สถานสงเคราะห์ จัดให้เด็กได้มีโอกาสเรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้ ฝึกทักษะ ส่งเสริมศักยภาพและความมั่นใจของเด็กและเยาวชน ในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
 
 
นอกเหนือจากช่วงเวลาที่โรงเรียน ทางสถานสงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในทุกมิติของชีวิต
 
 
การอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิต
 
 
 
กิจกรรมกายภาพบำบัดประจำวัน
 
 
 
กิจกรรมเรียนรู้เสริมด้านวิชาการ
 
 
 
กิจกรรมนันทนาการ
 
 
 
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
 
 
 
 
(ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559)
 
 
 
 
มูลนิธิดวงใจพ่อ องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 053-656-257
มูลนิธิดวงใจพ่อ จำนวนผู้เยี่ยมชม 130804 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 6 คน
องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902
เลขที่ 47 หมู่ 17 บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 087-181-5174    E-mail : sarinkit@gmail.com
Copyright © 2011-2017 มูลนิธิดวงใจพ่อ. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.