มูลนิธิดวงใจพ่อ

         ก้าวแรกของ “มูลนิธิดวงใจพ่อ” เริ่มต้นที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมูลนิธิดวงใจพ่อได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 เพื่อดำเนินงานสานต่อเจตนารมย์ของศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า อำเภอแม่สรวย ที่ได้เริ่มทำงานสงเคราะห์และพัฒนา ทั้งด้านการศึกษาและสังคมกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ในเขตอำเภอแม่สรวย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 และต่อมาได้รวมถึงคนไทยท้องถิ่นในเขตอำเภอแม่สรวยด้วย

         โดยคณะกรรมการชุดแรกผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิดวงใจพ่อ มีความเห็นร่วมกันที่ต้องการต่อเนื่องงานด้านสงเคราะห์และพัฒนาที่ศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้าซึ่งเป็นองค์กรศาสนาได้ดำเนินงานมาก่อนหน้านี้ เพื่อให้แยกภาพกิจการด้านสังคมเหล่านี้ออกจากกิจการด้านศาสนาของศูนย์คาทอลิกฯ ซึ่งจะดำเนินงานเฉพาะด้านศาสนาต่อเนื่องต่อไปโดยตรง

         ทั้งนี้ เนื่องจากเล็งเห็นว่าความชัดเจนในการก่อตั้งมูลนิธิดวงใจพ่อ เพื่อดำเนินงานด้านสงเคราะห์และพัฒนาสังคมโดยตรงนี้ จะส่งผลดีหลายประการ ทั้งในด้านการประสานงานกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการเปิดพื้นที่ให้คนทุกชาติ ศาสนา ที่อยากมาร่วมกันช่วยเหลือชาวบ้าน สามารถมาร่วมกันได้อย่างอิสระ และในทางกลับกันยังเป็นการช่วยให้ชาวบ้านที่เป็นคริสตชน ได้เข้าใจและแยกแยะระหว่างความเชื่อในการนับถือศาสนา กับความช่วยเหลือด้านสงเคราะห์และพัฒนาอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และที่สำคัญยังเป็นการช่วยจัดระเบียบบุคลากรที่ทำงานด้านสงเคราะห์และพัฒนาของมูลนิธิ ให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการช่วยด้วยความรักเมตตาอย่างเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรี มากกว่าใช้แต่ใจที่สงสาร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นการปรับเปลี่ยนการพัฒนาจากระบบอุปถัมภ์ มาเป็นการสอนให้พึ่งตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี อันเป็นเป้าหมายสำคัญในงานพัฒนาของมูลนิธิดวงใจพ่อ

         ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิดวงใจพ่อ จึงมีรูปแบบเป็นมูลนิธิที่มีรากในศาสนา คือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก โดยมีอุดมการณ์หรือหัวใจ อยู่ในคำสอนของพระเยซู องค์ศาสดา หรือกล่าวได้ว่า

         บ่อเกิดทางเศรษฐกิจของมูลนิธิ มาจาก “ใจ” ของคนที่อยากทำบุญ

         บ่อเกิดของบุคลากรของมูลนิธิ มาจาก “ใจ” ของคนที่อยากทำงาน อุทิศตัว

         บ่อเกิดของงานของมูลนิธิ มาจาก “ความรัก” ที่อยู่ในคำสอนของพระเยซู

         ดังนั้น การเกิดขึ้นของมูลนิธิ จึงเป็น “ผล” ของศาสนาในการช่วยสร้างสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน และพร้อมแสดงตัวตนอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อร่วมกันสร้างครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น และสังคมที่มีความรักและสันติสุข

         จากนั้นในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการมูลนิธิดวงใจพ่อ ได้มีมติให้มูลนิธิดวงใจพ่อ ดำเนินงานสานต่อกิจการของศูนย์ยอแซฟบรรเทา จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายที่มีวัตถุประสงค์และแนวทางการทำงานร่วมกัน โดยได้ดำเนินกิจการด้านการดูแลช่วยเหลือผู้พิการในเขตภาคเหนือตอนบนมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จากนั้นจึงได้มีการดำเนินการขอจัดตั้งมูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ และได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

         ต่อมานับตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 มูลนิธิดวงใจพ่อ ได้ย้ายสำนักงานใหญ่ ไปอยู่ที่บ้านเลขที่ 47 หมู่ 17 บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตามมติคณะกรรมการมูลนิธิดวงใจพ่อ ที่ต้องการขยายขอบเขตงานด้านสงเคราะห์และพัฒนาของมูลนิธิไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ ในเขตเมืองเชียงราย อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางของการประสานงาน รวมถึงรองรับกิจกรรมร่วมกันของสาขาและเครือข่ายต่าง ๆ ของมูลนิธิดวงใจพ่อ โดยปัจจุบันมูลนิธิดวงใจพ่อประกอบด้วย 2 สาขา คือ มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาแม่สรวย และสาขาจังหวัดแพร่ ซึ่งดำเนินงานภายใต้ มูลนิธิดวงใจพ่อ สำนักงานใหญ่ เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันอันเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ตอนแรกเริ่ม

วิสัยทัศน์

พัฒนาคน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อสร้างครอบครัวและสังคมที่มีความรักและสันติสุข

พันธกิจ

ให้การศึกษาและเดินเคียงข้างเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยมีรากในศาสนาและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

1. ให้การอบรมด้านศีลธรรมและจริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรม

2. ส่งเสริมให้เกิดการเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกลุ่มคนต่าง ๆ อาทิ กลุ่มสตรี แม่ม่าย เด็กกำพร้า คนพิการ ผู้ต้องขัง และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

3. ส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และชุมชน

4. ส่งเสริมและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. ให้ความรู้และความช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยแก่กลุ่มเปราะบางในสังคม

6. ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ

7. ทำการศึกษาวิจัยด้านสังคม เพื่อแสวงหาความเข้าใจและแนวทางจัดการปัญหาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

8. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

9. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

ตราสัญลักษณ์

มีลักษณะเป็นรูปหัวใจที่มีต้นกล้าไม้งอกขึ้นตรงกลาง มีความหมายว่า ความรักซึ่งได้ย่อยสลาย เกิดใหม่เป็นต้นกล้าที่พร้อมจะเติบโต (หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง หมายความถึง ความรักจากหัวใจยิ่งใหญ่ที่ยอมสละแม้ชีวิตของตนเอง เพื่อส่งต่อและหล่อเลี้ยงชีวิตใหม่ให้เติบโตงดงามต่อไป)

 
 
มูลนิธิดวงใจพ่อ องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 053-656-257
มูลนิธิดวงใจพ่อ จำนวนผู้เยี่ยมชม 127475 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 20 คน
องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902
เลขที่ 47 หมู่ 17 บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 087-181-5174    E-mail : sarinkit@gmail.com
Copyright © 2011-2017 มูลนิธิดวงใจพ่อ. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.