มูลนิธิดวงใจพ่อ องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 053-656-257
   
มูลนิธิดวงใจพ่อ เป็นมูลนิธิที่มีรากในศาสนา คือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก โดยมีอุดมการณ์หรือหัวใจของมูลนิธิ อยู่ในคำสอนของพระเยซู องค์ศาสดา ที่สอนให้ "รัก" ซึ่งกันและกัน

ดังนั้น การเกิดขึ้นของมูลนิธิ จึงเป็น “ผล” ของศาสนาในการช่วยสร้างสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน และพร้อมแสดงตัวตนอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อก่อให้เกิดครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น และสังคมที่มีความรักและสันติสุข

เป็นการก้าวเดินไปด้วยกันโดยอยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจ ให้พวกเขาและเธอสามารถเลือกในสิ่งที่ช่วยให้สามารถพัฒนาตนเองได้ โดยยังคงความเป็นตัวของตัวเอง

คุณพ่อโกราโด ชิเชรี

ผู้ปลูกรากมูลนิธิดวงใจพ่อ
   
     
 
มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่
มูลนิธิดวงใจพ่อ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 โดยมีสำนักงานสาขา ตั้งอยู่ที่ 71/1 หมู่ 6 ซอย 6 บ้านเหมืองค่า ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 
 
 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า
ให้การศึกษาอบรมแก่เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตอำเภอแม่สรวย เพื่อพัฒนาให้เป็นคนที่เติบโตพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และจิตวิญญาณ ด้วยการอบรมให้มีคุณธรรมบนพื้นฐานความเชื่อของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก
 
 
ทิศทางการทำงานของมูลนิธิ
มูลนิธิดวงใจพ่อ ตั้งขึ้นมาเพื่อสานต่อกิจการของศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้าในด้านการศึกษาและสังคมท่ามกลางพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ กำลังร่วมเดินเคียงข้างกับพี่น้องในชุมชน และเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับการก้าวเดินต่อไปในอนาคต
 
     
 
ก้าวเดินไปด้วยกัน

   ดำเนินงานส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาสังคม  เพื่อร่วมเดินเคียงข้างพี่น้องในเขตแม่สรวยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของชีวิต ชุมชน สังคม และโลกในปัจจุบัน

 
   
   
สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านพักพระจิตเจ้า แผนกเด็กพิเศษ

ให้การอบรมดูแลเด็กและเยาวชนผู้พิการ โดยเปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่นร่วมกับเด็กปกติ  ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะต่าง ๆ ในทุกมิติ เพื่อพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา จิตใจ และจิตวิญญาณ

 
   
   
สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านพักพระจิตเจ้า แผนกมัธยม

ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสถานสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556  แต่ได้ดำเนินกิจการบ้านพักอบรมเด็กและเยาวชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 โดยมีเป้าหมายในการให้การศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

 
   
   
ย้อนรอย 25 ปี จากศูนย์พระจิตเจ้า สู่ มูลนิธิดวงใจพ่อ

  หัวใจดวงนี้...ยังคงเต้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมแห่งนี้...มีชีวิต  

 
   
   
 
 
 
มูลนิธิดวงใจพ่อ องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 053-656-257
มูลนิธิดวงใจพ่อ จำนวนผู้เยี่ยมชม 56846 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน
องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902
เลขที่ 158 หมู่ 12 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โทรศัพท์/ โทรสาร 053-656-257 มือถือ 087-181-5174 | E-mail : sarinkit@gmail.com
Copyright © 2011-2017 มูลนิธิดวงใจพ่อ. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.